Samorządowiec Roku 2023!

Regulamin Plebiscytu Samorządowiec Roku 2023

§1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem plebiscytu na Samorządowiec Roku 2023 jest “Tygodnik Siedlecki” ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce.

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.

§2
Czas trwania Plebiscytu


1. Plebiscyt trwa od 2 do 31 stycznia 2024 r.

§3
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie:

1. Uczestnikami nominowanymi w plebiscycie mogą być: prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, radni z naszego regionu

2. Uczestnikami głosującymi w plebiscycie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników organizatora, a także członków najbliższej rodziny pracowników organizatora.

§4 Nagrody

Laureaci plebiscytu otrzymają tytuły “Samorządowiec Roku”, “Samorządowiec – Osobowość Roku” oraz dyplomy i wyróżnienia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych tytułów i wyróżnień.

§5
Zasady zgłaszania kandydatów


1. Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy regionu, przedstawiciele samorządów, organizacje społeczne, Czytelnicy TS

2. O nominacjach do tytułu “Samorządowiec Roku” decyduje komisja złożona z dziennikarzy „TS”. O przyznaniu tytułu “Samorządowiec Roku” decydują Czytelnicy w głosowaniu SMS-owym.

3. Tytuł “Samorządowiec Roku – Osobowość” przyznają dziennikarze “TS” spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

4. Każde zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego kandydatura jest zgłaszana.

Zgłoszenia są przyjmowane od 2 do 11 stycznia 2024 r.

§6
Terminarz

2 – 11 stycznia 2024 r. zgłaszanie kandydatur

12 stycznia 2024 r. – praca komisji konkursowych i wyłonienie finalistów TOP 10. Każdej kandydaturze zostaje przypisany numer do głosowania.

12 stycznia 2024 r. – ogłoszenie na stronie www.tygodniksiedlecki.com TOP 10 Samorządowiec Roku 2023

12 – 28 stycznia 2024 r. – głosowanie w plebiscycie

31 stycznia 2024 r. ogłoszenie wyniku głosowania


§7
Zasady głosowania

1. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS (koszt 2 zł plus VAT).

2. Głosy oddane po upływie ww. terminów nie będą brane pod uwagę.

3. Głosować może każda osoba, która ukończyła 18 lat.
4. Liczba wysłanych SMS nie jest ograniczona.

§8

Informacje o plebiscycie zostaną zamieszczone na stronie www.tygodniksiedlecki.com oraz w wydaniu papierowym gazety.

9
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres – Tygodnik Siedlecki, ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§10
Postanowienia końcowe


1. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

3. Interpretacja regulaminu należy do koordynatora plebiscytu i jest ostateczna.