Ogłoszenia SMS

REGULAMIN USŁUGI SMS
 

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania ogłoszeń drobnych w systemie SMS w „Tygodniku Siedleckim”.

§ 2

Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o:
Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument zatwierdzony uchwałą Zarządu Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Stopka” z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Armii Krajowej11 wydawcy „Tygodnika Siedleckiego” .
Tygodniku – rozumie się przez to „Tygodnik Siedlecki”
Ogłoszeniodawcy – rozumie się przez to podmiot lub osobę, na którą zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS pod numer 919 09
Ogłoszeniobiorcy – rozumie się przez to WSP „Stopka” wydawcę „Tygodnika Siedleckiego”.
SMS-ie – rozumie się przez to krótką wiadomość tekstową wysyłaną za pośrednictwem jednego z operatorów sieci komórkowej
Wykonawcy usługi – Bild Presse Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17.

§ 3

1. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez wysłanie treści ogłoszenia SMS-em pod numer 919 09 z kodem gazety określonym w umowie z wykonawcą usługi, wg następującego wzoru:
TSI. kod rubryki.treść ogłoszenia
przykład  TSI.MS.Sprzedam samochod.tel. kom 123456789.
Następnie nadawca SMS-a otrzymuje informację zwrotną treści:
Dziekujemy za przyslanie tresci ogloszenia. Tygodnik Siedlecki
2. Nazwy rubryk oraz ich skróty, w których można zamieszczać ogłoszenia:
Kody rubryk ogłoszeń drobnych
Motoryzacyjne ogólne MO
Motoryzacyjne kupię MK
Motoryzacyjne sprzedam MS
Motoryzacyjne usługi MU
Sprzedaż SP
Maszyny rolnicze kupię RK
Maszyny rolnicze sprzedam RS
Lokale nieruchomości ogólne LO
Lokale nieruchomości kupię LK
Lokale nieruchomości wynajem LW
Lokale nieruchomości sprzedam LS
Różne RO
Zwierzęta ZW
Nauka NA
Towarzyskie TO
Matrymonialne MA
Medyczne ME
Usługi US
Praca PR
3. Wysłanie SMS-a pod numer 919 09 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad zamieszczania ogłoszeń.
4. Z chwilą wysłania SMS-a następuje zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Ogłoszeniobiorcą o zamieszczenie ogłoszenia na łamach „Tygodnika Siedleckiego”.

§ 4

1. Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków (bez polskich liter), łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami.
2. Przesłanie dwóch SMS-a jest jednoznaczne z zamówieniem jednorazowej publikacji podanej treści ogłoszenia.
3. Cena SMS-a z treścią ogłoszenia wynosi dla wszystkich Ogłoszeniodawców 23,37 (19,00 PLN + 23% VAT). Cena pobierana jest przez operatora sieci komórkowej, do której należy numer telefonu, z którego wysłano zlecenie publikacji ogłoszenia.

§ 5

1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia, którego treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art. 36 ust. 2 ustawy prawo prasowe).
2. W razie odmowy publikacji ogłoszenia z powodów określonych w ust. 1, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny SMS-a, o której mowa w § 4 ust. 3.
3. Wszystkie ogłoszenia opublikowane w „Tygodniku Siedleckim” mogą być zamieszczane jednocześnie na stronach internetowych Wydawcy.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo publikacji, wymiany, sprzedaży ogłoszeń innym podmiotom.

§ 6

1. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo dokonywania korekt językowych przesłanych ogłoszeń oraz zmiany szyku wyrazów, bez zmiany istoty treści ogłoszenia.
2. W przypadku braku w treści ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego, podany zostanie numer telefonu nadawcy.
3. Ogłoszenie przesłane SMS-em będzie publikowane na łamach „Tygodnika Siedleckiego” w terminach określonych i podawanych na łamach gazety w dziale „Ogłoszenia drobne” w stosownej rubryce.

§ 7

1. Reklamacje dotyczące publikacji ogłoszeń można zgłaszać pisemnie w terminie 3 dni od daty publikacji ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji na adres: „Tygodnik Siedlecki” WSP „Stopka” 08-110 Siedlce ul. Armii Krajowej 11. z dopiskiem Biuro Promocji i Reklamy.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS-a, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji.
3. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę w formie pisemnej.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu „Tygodnika Siedleckiego” po dacie uwzględnienia reklamacji.
5. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

§ 8

1. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Ogłoszeniobiorcy.
2. Za przekazanie do Ogłoszeniobiorcy treści SMS-a odpowiedzialność ponosi jedynie operator sieci komórkowej, w której jest zarejestrowany telefon Ogłoszeniodawcy oraz Wykonawca usługi.
3. Usługa publikacji ogłoszeń przez SMS dostępna dla Ogłoszeniodawców, którzy posiadają telefony komórkowe u operatorów, z którymi wykonawca usługi ma podpisaną stosowną umowę (T-mobile, Play, Orange, Plus, Halo Polsat, Sferia). Podpisanie, zmiana lub rozwiązanie umów pomiędzy Ogłoszeniobiorcą a operatorem sieci komórkowej, nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu, chyba że dotyczy  to zmiany ceny określonej w § 4 ust. 3.

§ 9

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Ogłoszeniobiorcy tj. 1 lutego 2012 roku.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają stosownej uchwały Zarządu i wchodzą w życie w terminie 3 dni od podjęcia uchwały.

§ 10

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Siedlcach.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego