Regulamin nadawania ogłoszeń

REGULAMIN
zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych 
w „Tygodniku Siedleckim”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:
„Ogólne zasady” – ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstu reklamowego w „Tygodniku Siedleckim” i jego dodatkach oraz insertowania.
„Tygodnik Siedlecki” – wydawane przez Wydawniczą Spółdzielnię Pracy „Stopka” oraz wszystkie stałe i okazjonalne dodatki tematyczne.
„Wydawca” – Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” z siedzibą w Siedlcach przy ulicy Armii Krajowej 11 zarejestrowana w KRS za nr 0000169420, płatnik VAT nr NIP 821-000-80-06: , będąca wydawcą“Tygodnika Siedleckiego”
„Ogłoszeniodawca” – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca publikację w „Tygodniku Siedleckim” ogłoszenia drobne, wymiarowe, tekst reklamowy bądź insertowanie
„Ogłoszenie drobne” – ogłoszenie zgłoszone przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, płatne za (słowo, sms, znak)
„Ogłoszenie wymiarowe” – ogłoszenie płatne za moduł, odpowiadający jednemu z ustalonych przez Biuro Reklamy i Ogłoszeń „Tygodnik Siedlecki” typów modułów.
„Tekst reklamowy” – materiał reklamowy w formie ogłoszenia wymiarowego, płatnego za moduł, odpowiadającego jednemu z ustalonych przez Biuro Promocji i Reklamy “Tygodnika Siedleckiego” typów modułów.
„Insert” – materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny, dołączany odpłatnie do całości lub części nakładu „Tygodnika Siedleckiego”.

§2

1. Wydawca i redaktor nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.
2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia lub reklamy, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia lub reklamy będzie redaktor naczelny „Tygodnika Siedleckiego”.
3.  Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach lub reklamach – informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).
4. Ogłoszenia w języku obcym będą publikowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia tłumaczenia w języku polskim.
5. Dane osobowe ogłoszeniodawców, są przetwarzane zgodnie z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przez Wydawniczą Spółdzielnię Pracy „STOPKA” (zwany dalej operatorem) z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 11, wpisaną do Rejestru KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169420. WSP STOPKA informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzeniem.
Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest realizacja zamówienia publikacji ogłoszenia.
Dane osobowe będą przetwarzane podczas realizacji zamówienia oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych.
Dane osobowe ogłoszeniodawców będą przetwarzane przez Wydawcę wyłącznie w celach realizacji usług. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Wydawcy, w tym w marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług.
Przetwarzane przez Wydawcę dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
Zleceniodawca zobowiązany jest do podania swoich poprawnych, pełnych danych osobowych i adresowych. Wydawnictwo korzysta z tych danych jedynie w celu wydania zleceniodawcy ewentualnej faktury.
6. Wydawca może nie zamieszczać ogłoszeń, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawnictwa nośników informacji.

§3

Wydawca zastrzega sobie prawo niedrukowania ogłoszeń i reklam oraz insertów sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zasadami programowymi Wydawcy.

§4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy, przyjęcia do publikacji lub odmowy dalszej
publikacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub tekstu reklamowego oraz insertów
bez podania przyczyny.

II WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ WYMIAROWYCH l TEKSTÓW REKLAMOWYCH

§5

1. Publikacja ogłoszenia wymiarowego lub płatnych tekstów reklamowych jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
 – wielkość i format zamawianego ogłoszenia wymiarowego lub reklamy,
 – proponowane daty emisji,
 – miejsce publikacji ogłoszenia wymiarowego lub reklamy (np. strony redakcyjne, ogłoszeniowe itp.)
 – formę i termin płatności, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP,
 – w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne: wypis z działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 – imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która prowadzi ze strony Ogłoszeniodawcy sprawę zlecenia,
 – pieczęć firmową oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora (prezesa zarządu) lub innej osoby (osób) upoważnionych do występowania w imieniu Ogłoszeniodawcy zgodnie z wpisem do EDG lub KRS.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą ukazania się ogłoszenia
3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust . 1 i ust.2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności,jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
4. Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, inne materiały graficzne bądź materiały gotowe do druku, oraz akceptacja osób upoważnionych o których mowa w §8.

§6

1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, powierzchni planowanych ogłoszeń wymiarowych lub reklam.
2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
 – istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
 – zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia, o którym mowa w §5, ust. 1, nie później, niż na 7 dni roboczych przed terminem ukazania się ogłoszenia.
3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w § 6, ust. 2, zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

§7

1. Ogłoszeniodawca może dokonać wyboru miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego.
2. Wybór miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w „Tygodniku Siedleckim” następuje wyłącznie poprzez:
 – wskazanie rodzaju lub nazwy strony, na której ma być opublikowane ogłoszenie wymiarowe lub tekst reklamowy.
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
 – istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
 – dostarczenie zamówienia, o którym mowa w §5, ust. 1, wraz z pisemną informacją odnośnie miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo żądania dopłaty za wybór miejsca.
5. Wybór miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego
dokonany przez Ogłoszeniodawcę z pominięciem kryteriów wyboru, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub warunków publikacji ogłoszenia wymiarowego bądź tekstu reklamowego w wybranym miejscu, określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zwalnia Wydawcę z obowiązku zamieszczenia ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w tym miejscu.

§8

1. Treść ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego i ewentualnie komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia itp.) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy łącznie z zamówieniem lub najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed emisją reklamy.
2. Niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może powodować niezamieszczenie zamówionego ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówionego ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, o ile Ogłoszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w terminie 3 dni roboczych przed emisją reklamy.
3. Materiały gotowe do druku i materiały graficzne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny spełniać wymagania techniczne, określone w Cenniku Ogłoszeń „Tygodnika Siedleckiego”, oraz dostępne na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com
4. Materiały, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, niespełniające wymagań technicznych, są przyjmowane wyłącznie na prośbę i ryzyko Ogłoszeniodawcy,na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
5. W przypadku ogłoszeń wymiarowych i tekstów reklamowych zawierających teksty lub fotografie autorstwa osób trzecich, są ona przyjmowane po złożeniu przez Ogłoszeniodawcę pisemnego oświadczenia, że przysługują mu wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych materiałów i że zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w wyniku ich publikacji.

§9

1. Ewentualne zmiany zamówienia, treści ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego bądź materiału graficznego Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie, z dokładnym określeniem ich zakresu nie później niż na 5 dni przed emisją ogłoszenia.
2. W przypadku przekroczenia terminów odnośnie zgłoszenia ewentualnych zmian zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.

§10

1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w § 5, ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed emisją ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego.
3 Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy, ale nie później niż 3 dni robocze przed emisją reklamy, należnością w wysokości 50% wartości ogłoszenia wymiarowego lub reklamy.
III WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH

§11

1. Publikacja ogłoszenia drobnego jest dokonywana na podstawie:
 – pisemnego zamówienia;
 – zlecenia publikacji poprzez stronę internetową „Tygodnika Siedleckiego”;
 – zlecenia publikacji ogłoszenia poprzez wysłanie treści ogłoszenia SMS-em
2. Ogłoszenia drobne przyjmowane są do rubryk i podrubryk według klasyfikacji podanej na formularzach ogłoszeniowych
3. W żadnym przypadku Wydawca nie gwarantuje kolejności publikacji ogłoszeń w ramach rubryki i/lub podrubryki. Dotyczy to także jednoszpaltowych ogłoszeń modułowych, umieszczanych na życzenie klienta w rubryce ogłoszeń drobnych.
4. Sortowanie ogłoszeń jest dokonywane automatycznie przez program komputerowy.
5. Do publikacji nie będą przyjmowane ogłoszenia z: wykrzyknikami, literami „a”, cyframi „0” itp, umieszczanymi na początku treści.
6. Użycie cudzysłowu: na początku ogłoszenia jest uzasadnione tylko wtedy, gdy ogłoszenie zaczyna się od nazwy własnej. W innych przypadkach stosowanie cudzysłowu lub innych znaków sortujących na początku ogłoszenia jest nieuzasadnione i zamówienia takie nie będą realizowane.
7. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§12

Ogłoszenia drobne, zlecane na piśmie
1. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia zawierającego następujące informacje:
 – treść ogłoszenia drobnego, która jest integralną częścią zamówienia
 – proponowane daty emisji,
 – miejsce publikacji ogłoszenia drobnego – rodzaj, nazwę rubryki (np. rubryka usługi, zdrowie itp.),
 – formę i termin płatności,
 – numer NIP jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku VAT
 – w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne: wypis z działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
 – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, adres zamieszkania, czytelny podpis Ogłoszeniodawcy oraz:
a) w przypadku ogłoszeń drobnych w rubryce „Towarzyskie” ogłoszeniodawca jest zobowiązany okazać dowód tożsamości,
b) ogłoszeniodawca może odmówić okazania dowodu tożsamości,
c) w przypadku odmówienia okazania dowodu tożsamości przez ogłoszeniodawcę, wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia do publikacji bez podania przyczyny.
2. Ogłoszenie drobne zamawiane w formie pisemnej, może mieć maksymalnie 50 słów.
Powyżej tej liczby staje się ogłoszeniem modułowym.

§13

Ogłoszenia drobne zamieszczane poprzez stronę internetową.
1. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie zlecenia publikacji poprzez podanie danych identyfikujących ogłoszeniodawcę: imię, nazwisko oraz adres poczty internetowej, nr. telefonu, albo też danych wskazujących nazwę firmy i dane teleadresowe. Następnie zapozna się z niniejszym Regulaminem.
Wybierając akceptację „akceptuję regulamin” Ogłoszeniodawca oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.tygodniksiedlecki.com oraz dokonanie płatności.
2. Wysokość opłat za zamieszczenie ogłoszenia drobnego ustalana jest zgodnie z wyceną za ogłoszenie zrobioną przez system komputerowy według, cennika (skrót lub umieszczony cennik).
3. Ogłoszeniobiorcy przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość opłaty za publikację ogłoszeń będących w trakcie realizacji.
4. Ogłoszeniobiorca ponosi odpowiedzialność prawną za treść i formułę Serwisu i może odmówić publikacji ogłoszenia, którego treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art. 36 ust. 2 ustawy prawo prasowe).
5. W razie odmowy publikacji ogłoszenia z powodów określonych w ust. 5, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaty za ogłoszenie.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo publikacji, wymiany, sprzedaży ogłoszeń innym podmiotom.
7. Wydawca-Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
 – za treść zamieszczanych ogłoszeń drobnych
 – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z serwisu, lub za korzystanie z serwisu przez Ogłoszeniodawców niezgodne z postanowieniami niniejszego „Regulaminu”
 – niezamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nastąpiło ono wskutek zdarzeń, których
Ogłoszeniobiorca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 – przerwy w działaniu serwisu internetowego, zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Ogłoszeniobiorcy.
8. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo: dokonywania korekt językowych przesłanych ogłoszeń oraz zmiany szyku wyrazów, bez zmiany istoty treści ogłoszenia.
9. Ogłoszenie zamówione poprzez serwis internetowy będzie publikowane na łamach”Tygodnika Siedleckiego” w terminach określonych i w dziale „Ogłoszenia drobne”, w stosownej rubryce
i na stronie internetowej – tylko przy wyborze opcji.
10. „Tygodnik Siedlecki” ukazuje się przeważnie w środę. Ogłoszenia do bieżącego wydania, przesłane za pośrednictwem Internetu, przyjmowane są do piątku do godz. 24.00, pod warunkiem wpływu zapłaty na rachunek Wydawcy do dnia zamknięcia wydania.
Jeżeli w tym terminie opłata znajdzie się na koncie „Tygodnika Siedleckiego”, ogłoszenie ukaże się w najbliższą środę, w przeciwnym razie zostanie zamieszczone w następnym wydaniu „Tygodnika Siedleckiego”.
11. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany terminów przyjmowania ogłoszeń i ich realizacji.

§14

Ogłoszenia drobne zamieszczane SMS-em
1. Obsługę ogłoszeń drobnych, nadawanych sms-em prowadzi firma Bild Presse Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17. zgodnie z umową.
2. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie zlecenia publikacji ogłoszenia
poprzez wysłanie treści ogłoszenia SMS-em pod nr 919 83 z kodem gazety, określonym w umowie z wykonawcą usługi, wg następującego wzoru: TS. kod rubryki, treść ogłoszenia przykład
TS.MS Sprzedam malucha. tel. kom 123456789.
Następnie nadawca SMS-a otrzymuje informację zwrotną treści:
Dziekujemy za przyslanie tresci ogloszenia. Tygodnik Siedlecki
3. Nazwy rubryk oraz ich skróty, w których można zamieszczać ogłoszenia będą publikowane na łamach „Tygodnika Siedleckiego”. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia, gdy jego treść jest niezgodna z ogólnymi zasadami etyki, zawiera nieprawidłowe informacje lub jest nieczytelna.
4. Wysłanie SMS-a pod numer 919 83 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad zamieszczania ogłoszeń
5. Z chwilą otrzymania przez ogłoszeniodawcę sms-a następuje zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Ogłoszeniobiorcą o zamieszczenie ogłoszenia na łamach „Tygodnika Siedleckiego”.
6. Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami.
7. Cena SMS-a z treścią ogłoszenia wynosi dla wszystkich Ogłoszeniodawców 23,37 (19,00 PLN + 23% VAT). Cena pobierana jest przez operatora sieci komórkowej, do której należy numer telefonu, z którego wysłano zlecenie publikacji ogłoszenia.
8. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia, którego treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art. 36 ust. 2 ustawy prawo prasowe).
9. W razie odmowy publikacji ogłoszenia z powodów określonych w ust. 9, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny SMS-a, o której mowa w §14 ust. 8.
10. Wszystkie ogłoszenia opublikowane w „Tygodniku Siedleckim” mogą być zamieszczane jednocześnie na stronach internetowych Wydawcy.
11. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszeń zlecanych do rubryk: towarzyskie, matrymonialne, praca.
12. Wszelkie nieprawdziwe informacje, zawarte w ogłoszeniu drobnym, w szczególności naruszające prawa osób trzecich mogą skutkować odpowiedzialnością prawną Ogłoszeniodawcy wobec tych osób.
Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści.

§15

1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w §11 ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie
Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed pierwszą emisją ogłoszenia.
3. Rezygnacja z zamówienia, otrzymana po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy należnością w wysokości 100% wartości ogłoszenia.
 

V WARUNKI INSERTÓW

§16

1. Insertowanie jest dokonywane na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
 – wielkość, format, liczbę stron wkładki,
 – tytuł, nazwę, rodzaj wydania, do którego ma być dołączona wkładka
 – proponowaną datę lub daty emisji wkładki,
 – formę i termin płatności,
 – w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne: wypis z działalności gospodarczej lub wypis z KRS.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy w terminie 5 dni roboczych przed emisją insertu.
3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
4. Integralną częścią zamówienia jest wkładka, o której mowa w § 17.

§17

1. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć wkładkę pod wskazany przez Wydawcę adres firmy, która zajmuje się insertowaniem, najpóźniej 6 dni roboczych przed emisją insertu.
2. Niedostarczenie wkładki pod wskazany przez Wydawcę adres firmy, jak również niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powoduje nie zamieszczenie wkładki, z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówionego insertowania, o ile Ogłoszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w trybie określonym w §18.
3. W przypadku insertów zawierających teksty lub fotografie autorstwa osób trzecich, Ogłoszeniodawca oświadcza, że przysługują mu wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych materiałów i że zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w rezultacie ich publikacji.
4.Wydawca zastrzega sobie prawo akceptacji insertów przed realizacją zamówienia.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych insertów.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania gazety.

§ 18

1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w § 16 ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie
Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później, niż w terminie 3 dni roboczych przed emisją insertu.
3.Rezygnacja z zamówienia, otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy należnością w wysokości 100% wartości insertowania

V. WARUNKI EMISJI REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ „Tygodnika Siedleckiego

§19

1. Emisja reklamy na stronie internetowej „Tygodnika Siedleckiego” odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
 – daty emisji reklamy,
 – czas wyświetlania reklamy lub zamawianą liczbę odsłon
 – miejsce emisji wielkość i rodzaj zamawianej reklamy
 – formę i termin płatności,
 – w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne: wypis z działalności gospodarczej lub wypis z KRS.

§ 20

1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, miejsc reklamowych, liczby planowanych odsłon reklam.
2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
 – istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
 – zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia, o którym mowa w §19 ust. 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem określonym w Regulaminie ogłoszeń internetowych, załącznik nr 1
3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w §20, ust. 2 zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

§21

1. Ogłoszeniodawca może dokonać wyboru miejsca emisji reklamy.
2. Wybór miejsca emisji reklamy na stronie internetowej „Tygodnika Siedleckiego” następuje wyłącznie poprzez: wskazanie rodzaju lub nazwy strony, na której ma być emitowana reklama.
3. Warunkiem emisji reklamy w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
 – istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
 – dostarczenie zamówienia, o którym mowa w §19, ust. 1, wraz z pisemną informacją odnośnie miejsca emisji reklamy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminach określonych w Regulaminie ogłoszeń internetowych, załącznik nr 1.
4. Wybór miejsca emisji reklamy, dokonywany przez Ogłoszeniodawcę z pominięciem kryteriów wyboru określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub warunków emisji reklamy w wybranym miejscu oraz rezygnacji z reklamy są określone w Regulaminie ogłoszeń internetowych, załącznik nr 1

VI WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ PRZEZ PUNKTY AKWIZYCJI I AGENCJE REKLAMOWE
1. Niniejszy regulamin dotyczy również zamieszczania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Agencji Reklamowych i punktów akwizycji na terenie Polski.
Agencje Reklamowe i punkty akwizycji współpracują z Wydawcą na podstawie odrębnych umów dwustronnych.
2. Agencje Reklamowe i punkty akwizycji ponoszą odpowiedzialność w ramach własnego przedsiębiorstwa za prawidłowe przyjęcie zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia drobnego, tekstu reklamowego zobowiązując się do stosowania zasad dotyczących personalizacji Ogłoszeniodawcy, opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Zlecenia zamieszczenia ogłoszenia, złożone przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Agencji Reklamowych i punktów akwizycji Wydawca przyjmuje za pewne i sprawdzone szczególnie pod względem ich wiarygodności.

VII PŁATNOŚCI

§22

1. Za zamówione ogłoszenie drobne, wymiarowe lub tekst reklamowy oraz insertowanie Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Wydawcy wynagrodzenie.
Wynagrodzenie za zamieszczenie ogłoszenia drobnego SMS-em i poprzez internet jest płatne z góry według zasad opisanych w paragrafach 13 i 14 niniejszego Regulaminu.
2. Za zamówione ogłoszenie drobne, wymiarowe lub tekst reklamowy oraz insertowanie Ogłoszeniodawca może dokonać płatności gotówką w kasie Biura Reklamy i Ogłoszeń, w kasie Agencji Reklamowej i punktu akwizycji lub przelewem na konto.
a) przed emisją ogłoszenia drobnego, wymiarowego, tekstu reklamowego lub wkładki,
b) po emisji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, reklamy lub insertu na podstawie faktury VAT.
3. W przypadku płatności po emisji Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zrealizować ją w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Niedotrzymanie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za cały okres zwłoki.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w § 22, ust. 3,
Wydawca ma prawo:
a) odmówić przyjęcia zamówienia na insertowanie lub publikację następnych ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam Ogłoszeniodawcy,
b) wstrzymać emisję kolejnych insertów lub druk kolejnych ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam Ogłoszeniodawcy, w przypadku zamówienia przewidującego cykliczne emisje, jeżeli niedotrzymanie terminu płatności dotyczy poprzedniej emisji lub całego zamówionego cyklu emisji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, reklamy lub insertu,
c) obciążenie już opublikowanych ogłoszeń według obowiązującego cennika – bez udzielonego rabatu.

§23

1. Wynagrodzenie Wydawcy za zamówione insertowanie, publikację ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy jest ustalane na podstawie:
a) cennika zawierającego ceny, dopłaty i rabaty, obowiązującego w dniu zamówienia lub dokonania płatności przed emisją lub po emisji ogłoszenia.

§24

1. Do wszystkich cen zawartych w cenniku ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub tekstów reklamowych oraz insertowania „Tygodnika Siedleckiego” należy doliczyć podatek VAT: w wysokości 23%.

VIII REKLAMACJE

§25

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zgłaszać Wydawcy na piśmie w ciągu 7 dni od daty pierwszej zakwestionowanej publikacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy bądź emisji insertu.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny zawierać:
a) w odniesieniu do publikacji ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam:
 – opis wad i usterek opublikowanego ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do publikacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy, pomimo dostarczonego zamówienia;
 – numer ogłoszenia wymiarowego, reklamy lub treść ogłoszenia drobnego;
 – datę i numer wydania “Tygodnika Siedleckiego”, w którym doszło lub miało dojść do publikacji reklamowanego ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy;
 – propozycję rekompensaty;
b) w odniesieniu do emisji insertu:
 – dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania, w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do emisji insertu, pomimo dostarczonego zamówienia;
 – datę i numer wydania “Tygodnika Siedleckiego”, w którym doszło lub miało dojść do emisji wkładki;
 – propozycję rekompensaty.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Wydawcę wynosi 14 dni od daty wpływu wniosku od Ogłoszeniodawcy.

§ 26

1. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, terminu realizacji reklamacji bądź nie zachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, tekstu reklamowego lub insertu, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału, w przypadku emisji cyklicznych.

§ 27

1. Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku opłacenia kolejnych emisji. W przypadku braku płatności stosuje się odpowiednio postanowienia § 22, ust. 5.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia materiałów reklamowych, jeżeli ich treść jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową gazety.
2. Ogłoszenia dotyczące oferowania pracy za granicą przyjmowane są tylko od osób i firm będących pracodawcami na danym terenie. Wymagane jest okazanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i możliwość zatrudnienia. Nie przyjmuje się ogłoszeń oferujących pracę za granicą od pośredników bez stosownych koncesji
3. Ogłoszenia pochodzące od biur matrymonialnych przyjmowane są wyłącznie z jednoczesnym złożeniem przez ogłoszeniodawcę kserokopii o wpisaniu tej działalności do właściwej ewidencji działalności gospodarczej.
4. Zakazane jest zamieszczanie ogłoszeń i reklam:
a) o treści naruszającej dobre obyczaje, a w tym godność człowieka, naruszającej uczucia religijne, przekonania polityczne; dotyczących dyskryminacji rasowej, oszczerczych, godzących w dobre imię osoby lub firmy, w tym ogłoszeń typu: „Za długi X nie odpowiadam, Y”, „Sprzedam długi X”
b) zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych, np.: ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu – „łańcuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
c) dotyczących sprzedaży broni, zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie posiadające zezwolenia na handel bronią
d) dotyczących handlu narządami ludzkimi
e) dotyczących zabiegów usuwania ciąży
f) środków odurzających i psychotropowych (ustawa o zapobieganiu narkomanii DzU Nr 4 z 1985 r., poz. 15, rozporządzenie RM o środkach odurzających i psychotropowych oraz o nadzorze nad tymi środkami – DzU Nr 53 z 1985 r., poz. 275)
g) napojów alkoholowych zgodnie z ustawą (ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – DzU Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),
h) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu,
i) gier losowych i zakładów wzajemnych – gry cylindryczne i gry w karty: Black Jack, poker, baccarat, gry w automatach losowych, gra w bingo, gry pieniężne i fantowe, totalizatory (art. 8 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych – DzU Nr 68, poz. 341)
j) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci
k) leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza (art. 31 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – DzU Nr 47, poz. 211). Na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 lutego 1994 r. w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i materiałach medycznych (MP Nr 17, poz. 131), przedmiotem reklamy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych mogą być wyłącznie środki i materiały dopuszczone do obrotu w Polsce (atest, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo rejestracyjne),
l) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, których treść jest przekazywana w sposób sugerujący lub sprawiający wrażenie, że:
1) stosowanie materiału lub środka nie wymaga konsultacji lekarskiej,
2) odbiorca reklamy na podstawie zawartej w niej treści (np. opisu choroby) może
określić stan własnego zdrowia
3) stosowanie środka lub materiału gwarantuje wyleczenie lub polepszenie stanu zdrowia, oraz że wyniki leczenia przy zastosowaniu danego środka lub materiału są równoważne lub lepsze niż przy zastosowaniu innego środka lub materiału
4) stosowaniu środka lub materiału nie towarzyszy działanie niepożądane.
m) w rubryce matrymonialne, podrubryce szukam partnera lub szukam partnerki posiadających inny kontakt aniżeli numer oferty (do odbioru w Biurach Ogłoszeń) lub numer skrytki pocztowej, ewentualnie adres ogłoszeniodawcy za jego pisemną zgodą.
5. Lekarze, lekarze dentyści, upoważnieni technicy dentystyczni i technicy wykonujący prace laboratoryjne na zlecenie lekarzy dentystów, posiadający upoważnienie do wykonywania zawodu poza publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, mogą ogłaszać się, podając imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, określenie zawodu, stopień i dziedzinę specjalizacji oraz godziny przyjęć – §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 14 listopada 1988 r., w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia – DzU Nr 39, poz. 312, takie zlecenie wymaga imiennego potwierdzenia lekarza składającego zamówienie – pieczęć lekarska.

§ 29

1. Niniejszy Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych w “Tygodniku Siedleckim” oraz insertowania wchodzi w życie 25 maja 2018 r.
2. Integralną część Regulaminu zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych w „Tygodniku Siedleckim” oraz insertowania stanowi załącznik nr 1.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym „Regulaminie” mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.