reklama

Jak radny Miasta Siedlce kreuje aferę węglową w PEC

Siedlce

. 2022-06-22 10:47:01 liczba odsłon: 1152
Artykuł
sponsorowany
Nazywanie „aferą węglową w PEC” przemyślanej decyzji sprzedaży nadmiernych zapasów miału węglowego, zgodnie z prawem narusza dobre imię spółki produkującej ciepło...

Nazywanie „aferą węglową w PEC” przemyślanej decyzji sprzedaży nadmiernych zapasów miału węglowego, zgodnie z prawem narusza dobre imię spółki produkującej ciepło...

W ostatnim czasie na łamach lokalnej prasy, na posiedzeniu Rady Miasta, w audycjach lokalnej telewizji, na portalach społecznościowych ukazują się liczne artykuły, wywiady w sprawie sprzedaży miału węglowego w siedleckiej spółce miejskiej, określane przez radnego Rady Miasta Siedlce mianem „afery węglowej w Siedlcach”.

reklama

Poniżej przedstawiamy rzetelną informację na temat sprzedaży 5000 ton miału węglowego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. (PE) w czerwcu 2021 r., w cenie 264,00 zł netto za tonę. Przybliżamy fakty oparte na dokumentach, będących w posiadaniu Spółki i wskazujemy na okoliczności podjęcia decyzji, wielokrotnie analizowanej na posiedzeniach Rady Nadzorczej i zaakceptowanej przez członków RN. Decyzję podjęto także na podstawie opinii biegłej rewident, opinii radcy prawnego, analizy prognozy krajowego i światowego rynku paliw oraz po rozpoznaniu rynku na podstawie zebranych ofert zakupu.

Co faktycznie determinowało Prezes PE – Marzenę Komar do sprzedaży miału węglowego w roku 2021?

Miał węglowy kupowany był do Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. na podstawie wieloletniej umowy, zawartej w roku 2017 z Polską Grupą Górniczą S.A. Katowice. Przy średnim zużyciu miału węglowego na poziomie około 13 000-19 000 ton ówczesny Prezes Zarządu Karol Tchórzewski podpisał umowę na coroczną dostawę 25 500 ton tego paliwa. W tym czasie produkowano energię cieplną i elektryczną przede wszystkim w oparciu o paliwo gazowe. Następnie ten sam zarząd już w roku 2018 z powodu nadmiernych zapasów podjął decyzję o sprzedaży miału węglowego w ilości 5 000 ton.

Stany miału węglowego były nadal wysokie, najwyższy na 31.12.2020 r. aż 40
606,15 ton, a zużycie w roku 2020 wyniosło zaledwie 12 341,09 ton i miało to związek
głównie z produkcją energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem paliwa gazowego.

Ze względu na duże zapasy miału węglowego i niskie zużycie od września 2019 r. Spółka podejmowała działania w celu zmniejszenia dostaw miału węglowego i zmniejszenia stanu zapasu, szukając potencjalnych nabywców, lecz bezskutecznie. W dniu 20.12.2019 r. ówczesny Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o wypowiedzeniu wieloletniej umowy sprzedaży węgla z dnia 27.12.2017 r. z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem takiej decyzji ówczesnego ówczesnego Prezesa PE był fakt, że PGG nie wyrażała zainteresowania prowadzeniem negocjacji związanej ze zmniejszeniem ilości dostaw miału węglowego, wręcz odwrotnie – obligowała w wysłanych pismach do odbioru umownej ilości węgla w roku 2020, oczekując od PE zwiększenia intensywności zakupów z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

W roku 2020 ówczesny Zarząd wysyłał kilkakrotnie pisma do PGG ze wskazaniem braku możliwości odbioru bardzo dużych dostaw miału, wynikających z umowy ze względu między innymi na zachowanie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

Zapasy miału węglowego zgromadzone przez Spółkę pozwalały zrezygnować z zakupów na szereg lat.

Sprawa nadmiernych zapasów węgla była wielokrotnie omawiana na posiedzeniach Rady Nadzorczej, np. w miesiącu wrześniu 2019 r. Potwierdzeniem powyższego są zapisy w protokołach z obrad Rady Nadzorczej Spółki.

W jednym z protokołów znalazł się zapis: Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że Spółka powinna podjąć aktywne działania w celu zmniejszenia dostaw węgla z PGG do końca obowiązywania Umowy oraz do odsprzedaży części węgla. Wartość zapasów węgla, co do którego istnieją możliwości odsprzedaży, wynosi obecnie 2,4 mln złotych (10 734,34 t – KHW).

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 listopada 2020 r. ówczesny Prezes Zarządu informował członków Rady Nadzorczej o historycznie dużych zapasach węgla na składzie Spółki, wynoszących w tym czasie około 40 000,00 ton oraz przewidywanych dostawach w roku 2021 w związku z umową z PGG w ilości 25 tys. ton. Nadmieniam, że średnioroczne zużycie było niskie, wynosiło około 15 000 ton.

Jeszcze w dniu 15.06.2021 r. biegła rewident pytała, z czego wynika taki wzrost stanu zapasów miału, wskazując jednocześnie, że stany magazynowe miału każdego roku znacząco wzrastały, a między rokiem 2019 a 2020 praktycznie się podwoiły, co oznaczało, że Spółka ma nadmiernie zamrożone środki pieniężne w zapasach.

W oparciu o bardzo duży zapas miału węglowego i zamrożone środki finansowe, prognozę spadku cen gazu ziemnego, odchodzenie od paliwa węglowego w związku z koniecznością spełnienia wymogów konkluzji BAT, jednocześnie kontynuując działania Zarządu PE z lat 2019, 2020 zostały podjęte decyzje w kierunku zmniejszenia zapasu miału węglowego.

Ze względu na duże zapasy miału i jego łatwą dostępność oraz prognozowaną tendencję spadkową ceny gazu sprzedaż miału węglowego w tym czasie była trudna. Mimo zainteresowania 11 kontrahentów sprawą zakupu miału węglowego tylko 2 podmioty
wyraziły chęć zakupu w korzystnej w tym czasie cenie, ponieważ ceny miału były niskie
i nie miały tendencji wzrostowej. Najwyższa cena, jaką udało się uzyskać, wyniosła
264,00 zł za tonę, bez ponoszenia kosztów transportu (dane na podstawie zawartych w tym czasie transakcji). 

Pomimo sprzedaży miału węglowego w cenie 264,00 zł za tonę w czerwcu 2021 r. Spółka nie poniosła straty, dokonując zakupów w późniejszym terminie roku 2021, ponieważ zakupiła 19 672 ton o wartości opałowej wyższej, po średniej cenie ewidencyjnej 272,89 zł netto za tonę.

Na decyzję o sprzedaży miału węglowego miały wpływ następujące czynniki:
• Przepisy unijne i krajowe o dekarbonizacji, odchodzenie całego świata od węgla;
• Środki finansowe przedsiębiorstwa były zamrożone w zapasach a Przedsiębiorstwo
zobowiązane było do wykonania kosztownych inwestycji dostosowawczych;
• Uruchomienie gazociągu Nord Stream 2;
• Przewidywane na październik 2022 r. oddanie Baltic Pipe – uniezależnienie się
Polski od dostaw z Gazpromu;
• Zwiększenie polskiego wolumenu wydobycia gazu o przeszło 1 mld m3 rocznie –
co miało nastąpić od 2022 roku;
• Wzrost kosztów CO2 , co przy dwukrotnie większej emisji ze spalania węgla będzie w przyszłości eliminować węgiel, jako paliwo;
• Ryzyko pożaru, co w powiązaniu z pojemnością składu do 30.000 ton powodowałoby, że w przypadku pożaru ubezpieczyciel mógłby odmówić wypłaty odszkodowania;
• Ryzyko niewłaściwego zapewnienia przepisów BHP – zapis w operacie przeciwpożarowym, sporządzonym przez specjalistę pożarnictwa, określający dopuszczalne wymiary hałd składowiska miału węglowego na placu PE;

Z całą stanowczością trzeba podkreślić, że nie było żadnej afery węglowej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. Prezes nie podejmowała decyzji jednoosobowo i w żadnym wypadku nie działała na szkodę Spółki. Postępowanie związane ze sprzedażą miału węglowego było przeprowadzone zgodnie z przepisami  prawa i za pełną aprobatą Rady Nadzorczej Spółki. Decyzje zapadały zawsze na podstawie określonych przesłanek, które w ówczesnym czasie wskazywały, że Spółka zamierza prowadzić produkcję ciepła w oparciu o gaz, a nie węgiel.

Sytuacji sprzedaży miału węglowego w czerwcu 2021 r. nie można odnosić w żaden sposób do kryzysu energetycznego w 2022 r., który spowodował tąpnięcie rynków na nieznaną do tej pory skalę, niemożliwą do oszacowania.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. jest spółką miejską i z tego
tytułu pełni rolę służebną wobec mieszkańców Miasta Siedlce. Produkując energię
cieplną dla zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców i instytucji użyteczności
publicznej. Niestety ta produkcja nie przynosi zysków dla Spółki, ponieważ różnica
pomiędzy kosztami produkcji, a uzyskanymi przychodami ze sprzedaży energii cieplnej
np.: w roku 2020 przyniosła stratę w wysokości 1 267 869 zł, a już w roku 2021 stratę w wysokości 5 510 134 zł.

Oznacza to rosnące z roku na rok straty dla Przedsiębiorstwa z tego tytułu, świadczące jednocześnie o tym, że Spółka mimo wzrostu kosztów paliwa nie podnosi cen za energię cieplną, celem uzyskania zysku za wszelką cenę. Zysk stara się wypracować w innych sektorach działalności Spółki, co czyni z dobrym skutkiem i wypłaca każdego roku dywidendę właścicielowi – Urzędowi Miasta Siedlce, któremu podlega w 100%.

Za 2019 rok została wypłacona dywidenda w wysokości 5 mln zł, za 2020 rok
– 8 mln zł, natomiast za 2021 rok wnioskowana jest wypłata dywidendy w wysokości
5 mln zł.

Dywidendy są przeznaczane na realizację licznych inwestycji, m. in. na budowę dróg
czy rewitalizację przestrzeni publicznych, które służą mieszkańcom Miasta Siedlce. Zatem Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach służy mieszkańcom Siedlec nie tylko produkując energię cieplną sprzedawaną w korzystnej cenie, ale również przekazuje większą część wypracowanego zysku w formie dywidendy do Miasta Siedlce, między innymi na planowane inwestycje, które służą wszystkim Siedlczanom.

Nazywanie „aferą węglową w PEC” przemyślanej decyzji sprzedaży nadmiernych zapasów miału węglowego, zgodnie z prawem narusza dobre imię spółki produkującej ciepło, dbającej o mieszkańców Miasta Siedlce, jak też burzy spokój odbiorców ciepła w dobie wzrostu wszelkich wydatków w 2022 roku.

Zgromadzone w tej sprawie dokumenty w PE jasno i przejrzyście określają tok działania, analizy, opinie w sprawie zakupów i sprawie zakupów i sprzedaży paliwa, jakim jest miał węglowy i na ich podstawie PE jest w stanie dowieść, że informacja o wymyślonej aferze węglowej, ewentualnej stracie z tego tytułu jest nierzetelna, niejasna i mająca na celu oczernienie dobrze prosperującej i dobrze zarządzanej spółki miejskiej.

reklama
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.