reklama

Zagrzmią po raz dwudziesty

Łuków, Stoczek Łukowski

Mirosław Buczek 2020-01-27 11:08:17 liczba odsłon: 595
Stoczkowskie biegi nie wzbudzają takiego zainteresowania, jak chociażby klasyk Real – Barcelona, ale wiernych kibiców, jak na zdjęciu od lewej: Adam Celej,Waldemar Kot i Krzysztof Dylewicz, z pewności nie zabraknie. fot. MB

Stoczkowskie biegi nie wzbudzają takiego zainteresowania, jak chociażby klasyk Real – Barcelona, ale wiernych kibiców, jak na zdjęciu od lewej: Adam Celej,Waldemar Kot i Krzysztof Dylewicz, z pewności nie zabraknie. fot. MB

W Stoczku Łukowskim odbędzie się, 15 lutego bieżącego roku, XX Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty”.

reklama

Zawodom patronują wojewoda lubelski, marszałkowie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz starosta łukowski.

Uroczyste rozpoczęcie rywalizacji zaplanowano na godz. 9.30. O godz. 9.45 rozpoczną się biegi osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży (od 100 do 1600 m). O godz. 12.00 biegaczki i biegacze wystartują na głównym dystansie 10 km. W programie są także marsze nordic walking. O godz. 11.30 marsz ulicami miasta osób pow. 50 lat (800 m), a o godz. 12.10 marsz na 5 km.

Pełny regulamin stoczkowskich zawodów poniżej.

 

R E G U L A M I N

XX  OGÓLNOPOLSKIEGO  BIEGU   „GRZMIĄ  POD  STOCZKIEM  ARMATY” pod patronatem Wojewody Lubelskiego; Marszałka Województwa Lubelskiego; Marszałka Województwa Mazowieckiego; oraz Starosty Łukowskiego

 1. CEL
  • uczczenie 189 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Stoczkiem,
  • upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • popularyzacja zdrowego stylu życia i biegów masowych,
  • promocja miasta i regionu.

 

 1. ORGANIZATORZY:
  • Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim,
  • LKS „DWERNICKI” Stoczek Łukowski,
  • Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim,

BIEGI ORGANIZOWANE SĄ PRZY WSPÓŁPRACY:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
 • Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
 • Starostwa Powiatowego w Łukowie,
 • Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Łukowie,
 • Clubu Weteranów Szos,
 • Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej,
 • Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim,
 • Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim,
 • Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

     15 luty 2020 rok (sobota) Stoczek Łukowski, Plac Kościuszki 1

     godz. 9.30 – uroczyste rozpoczęcie biegów

     godz. 9.45 – rozpoczęcie biegów dla osób niepełnosprawnych oraz

                        dzieci i młodzieży.

     godz. 12.00 – bieg główny kobiet i mężczyzn na 10 km

 

 1. ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
  • zapisy do biegów dla osób niepełnosprawnych: do dnia 14 lutego 2020 r. (włącznie) na adres: Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim; Pl. T. Kościuszki 1; 21-450 Stoczek Łukowski z dopiskiem: XX Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty” nr 203 lub faksem (25) 797-00-73 w godzinach od 8.00 do 15.00 (z podaniem imienia i nazwiska uczestnika do poszczególnej kategorii). W dniu 15 lutego 2020 r. (sobota) zapisy w biurze zawodów.

 

 • zapisy do biegów dzieci i młodzieży: do dnia 14 lutego 2020 r. (włącznie) na adres: Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim; T. Kościuszki 1; 21-450 Stoczek Łukowski z dopiskiem: XX Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty” pok. nr 203 lub faksem (25) 797-00-73 w godzinach od 8.00 do 15.00 (z podaniem imienia i nazwiska uczestnika do poszczególnych kategorii).  W dniu 15 lutego 2020 r. (sobota) zapisy w biurze zawodów.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA W BIEGU GŁÓWNYM
  • Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegwstoczku.pl oraz www.time2go.pl
  • Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 13 lutego – 14 lutego 2020 r. (Urząd Miasta Stoczek Łukowski pok. 203) oraz 15 lutego 2020 r. (Urząd Miasta Stoczek Łukowski, w okolicy linii startu),
  • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenia przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.
  • Limit uczestników biegu wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń,
  • W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w XX Ogólnopolskim Biegu „Grzmią pod Stoczkiem armaty” wynosi:

- I termin: do 31 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania limitu  miejsc – 30 złotych,

- II termin: od 1 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 40 złotych,

- III termin: 15 luty 2020 rok – 50 złotych (w tym dniu opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów).

 • Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto: LKS Dwernicki Stoczek Łukowski nr. konta 79 9206 0009 6800 0938 2000 0010 BS Trzebieszów o/Stoczek Łukowski.

Tytuł przelewu: Opłata startowa Ogólnopolski Bieg, Imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych lub przelewem tradycyjnym (nie później niż do 12 lutego 2020 roku). W przypadku zapisu w biurze zawodów gotówką przy zapisach (13 luty – 15 luty 2020 r.),
 • Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11:30 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z biegu,
 • Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego,
 • Osoby, które wniosą opłatę startową w dniach 13 luty – 14 luty 2020 r. przez Internet lub za pomocą przelewu tradycyjnego poprzez stacjonarnego operatora są zobowiązane posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej,
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy skontaktować się z organizatorem do dnia 12 lutego 2020 r.
 • Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby),
 • Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z nazwą drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji,
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

    - numer startowy wraz z czterema agrafkami oraz podklejonym chipem;

    - medal na mecie;

    - posiłek regeneracyjny.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM
  • W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat,
  • Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna (do pobrania ze strony internetowej www.biegwstoczku.pl),
  • Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia,
  • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
  • Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.bieg.stoczek.pl). Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów,
  • Biuro Zawodów (BZ) będzie się mieścić w budynku Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

- 13 luty – 14 luty 2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00 (w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, pok. 203),

- 15 luty 2020 r. (sobota) w godzinach 8.00 – 11.30 (obok startu w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, sala konferencyjna),

-   Poprawność danych zakodowanych w chipie będzie można sprawdzić w biurze zawodów w dniu imprezy,

-   Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb     porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

-   Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów,

-   Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.  

 1. PROGRAM ZAWODÓW
  • 9.30 – uroczyste rozpoczęcie imprezy
  • 9.45 – bieg na 100 m kobiet w kategorii osoby niepełnosprawne oraz mężczyzn w kategorii osoby niepełnosprawne,
  • 10.00 – bieg szkół podstawowych (klasy I – II, III – IV, V – VI, VII – VIII. Oddzielnie:
   • bieg dziewcząt klasy I – II – 200 metrów,
   • bieg chłopców klasy I – II – 200 metrów,
   • bieg dziewcząt klasy III – IV – 400 metrów,
   • bieg chłopców klasy III – IV – 400 metrów,
   • bieg dziewcząt klasy V – VI – 400 metrów,
   • bieg chłopców klasy V – VI – 400 metrów,
   • bieg dziewcząt klasy VII – VIII – 800 metrów,
   • bieg chłopców klasy VII – VIII – 800 metrów

 

 • 10.45 – bieg szkół ponadpodstawowych.

Oddzielnie:

 • bieg dziewcząt szkół ponadpodstawowych – 800 metrów,
 • bieg chłopców szkół ponadpodstawowych – 1600 metrów.
 • 11.30 – spacer na 800 m Nordic Walking dla osób powyżej 50 roku życia,
 • 12.00 – bieg główny kobiet i mężczyzn na 10 km,
 • 14.00 – wręczenie nagród dla zwycięzców biegu głównego     w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
 1. KLASYFIKACJA
  • kobiet i mężczyzn w kategorii osób niepełnosprawnych,
  • dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,
  • open kobiet i mężczyzn w biegu głównym,
  • kobiet w kategorii wiekowych: do 35 lat, 36 – 49 lat, 50 i więcej lat,
  • mężczyzn w kategoriach wiekowych: do 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 i więcej lat.
 1. OPŁATA STARTOWA
  • opłata startowa pobierana jest tylko w biegu głównym i wynosi:

I termin: do 31 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 30 złotych,

II termin: od 1 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 40 złotych,

III termin: 15 luty 2020 roku – 50 złotych (w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów).

 1. LIMITY CZASOWE

- Bieg główny: 90 minut

 1. NAGRODY
  • za miejsca I - III we wszystkich kategoriach – puchar + medal,
  • za miejsca I – III w kategorii open w biegu głównym dodatkowo nagroda rzeczowa,
  • za miejsca I – VI w kategoriach szkół – dyplom,
  • puchary za miejsca I – III w klasyfikacji open w biegu głównym,
  • okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników biegu głównego,
  • nagrody otrzymują również najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu głównego,
  • nagroda dla mieszkańca miasta Stoczek Łukowski, który najszybciej ukończy bieg główny.

         W miarę pozyskania środków finansowych organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I miejsce w każdej kategorii wiekowej.

 1. KOMUNIKAT KOŃCOWY
  • będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,
  • wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania również z Internetu na stronie: stoczek-lukowski.pl (w dziale: „Aktualności”), www.biegwstoczku.pl, www.time2go.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,              w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno –reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora,
  • przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę           i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji                  o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie                   z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja                  2018 roku. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora,
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim,
  • każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
  • koszty dojazdu pokrywają uczestnicy,
  • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy,
  • w sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

13.INFORMACJE DODATKOWE

     w trakcie trwania biegów Pl. T. Kościuszki będzie całkowicie wyłączony     z ruchu drogowego kołowego. Droga wojewódzka (cześć ulicy Piłsudskiego i Sikorskiego) oraz droga powiatowa (ulica Nowoprojektowana i Ostoi) będą zamykane czasowo, na czas przebiegu zawodników, przez policjantów z Komisariatu Policji w Łukowie oraz w Stoczku Łukowskim. Zawodnicy biegu głównego poruszać się będą prawą stroną jezdni, stosując się do przepisów Prawo o ruchu drogowym. Poprzedzeniem biegaczy będzie pilotażowy pojazd policji wysyłający sygnały błyskowe. 

 

R E G U L A M I N

XX  OGÓLNOPOLSKIEGO  BIEGU  „GRZMIĄ  POD  STOCZKIEM  ARMATY” NORDIC WALKING – 5 km pod patronatem Wojewody Lubelskiego; Marszałka Województwa Lubelskiego; Marszałka Województwa Mazowieckiego; oraz Starosty Łukowskiego

 1. CEL
 • uczczenie 189 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Stoczkiem,
 • upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • popularyzacja zdrowego stylu życia i biegów masowych,
 • promocja miasta i regionu.
 1. ORGANIZATORZY:
  • Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim,
  • LKS „DWERNICKI” Stoczek Łukowski,
  • Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim,

BIEGI ORGANIZOWANE SĄ PRZY WSPÓŁPRACY:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
 • Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie,
 • Starostwa Powiatowego w Łukowie,
 • Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Łukowie,
 • Clubu Weteranów Szos,
 • Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej,
 • Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim,
 • Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim,
 • Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.
 1. TERMIN I MIEJSCE

15 luty 2020 rok (sobota) Stoczek Łukowski, Plac Kościuszki 1

godz. 9.30 – uroczyste rozpoczęcie biegów

godz. 9.45 – rozpoczęcie biegów dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.

godz. 12.00 – bieg główny kobiet i mężczyzn na 10 km,

godz. 12.10 – NORDIC WALKING kobiet i mężczyzn na 5 km.

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA W MARSZU NORDIC WALKING NA 5 KM.
  • Zgłoszenia do marszu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegwstoczku.pl oraz www.time2go.pl
  • Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 13 luty – 14 luty 2020 r. (Urząd Miasta Stoczek Łukowski pok. 203) oraz 15 lutego 2020 r. (Urząd Miasta Stoczek Łukowski, w okolicy linii startu),
  • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenia przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.
  • Limit uczestników marszu wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń,
  • W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w XX Ogólnopolskim Biegu „Grzmią pod Stoczkiem armaty” - Marsz Nordic Walking wynosi:

- I termin: do 31 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania limitu  miejsc – 30 złotych,

- II termin: od 1 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 40 złotych,

- III termin: 15 luty 2020 rok – 50 złotych (w tym dniu  opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów).

 • Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto: LKS Dwernicki Stoczek Łukowski nr. konta 79920600096800093820000010 BS Trzebieszów o/Stoczek Łukowski.

    Tytuł przelewu: Opłata startowa Nordic Walking, Imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych lub przelewem tradycyjnym (nie później niż do 12 lutego 2020 roku). W przypadku zapisu w biurze zawodów gotówką przy zapisach (13 luty – 15 luty 2020 r.),
 • Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11:30 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z biegu,
 • Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego,
 • Osoby, które wniosą opłatę startową w dniach 13 luty – 14 luty 2020 r. przez Internet lub za pomocą przelewu tradycyjnego poprzez stacjonarnego operatora są zobowiązane posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej,
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty na innego uczestnika, w tym celu należy skontaktować się z organizatorem do dnia 12 lutego 2020 r.
 • Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również udział w zawodach bez weryfikacji w biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby),
 • Niedopuszczalne jest używanie słów lub zwrotów powszechnie uznawanych za niecenzuralne lub obraźliwe przy wypełnianiu w formularzu zgłoszeniowym pola z nazwą drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju słów lub zwrotów podczas weryfikacji,
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Marszu Nordic Walking otrzymuje:

    - numer startowy wraz z czterema agrafkami oraz podklejonym chipem;

    - medal na mecie;

    - posiłek regeneracyjny.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W MARSZU NORDIC WALKING
  • W marszu Nordic Walking może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat,
  • Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna (do pobrania ze strony internetowej www.biegwstoczku.pl),
  • Każdy zawodnik startujący w marszu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia,
  • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
  • Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.bieg.stoczek.pl). Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) oświadczenie zawodnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (3) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów,
  • Biuro Zawodów (BZ) będzie się mieścić w budynku Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

- 13 luty – 14 luty 2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00 (w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, pok. 203),

- 15 luty 2020 r. (sobota) w godzinach 8.00 – 11.30 (obok startu w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, sala konferencyjna),

- Poprawność danych zakodowanych w chipie będzie można sprawdzić w biurze zawodów w dniu imprezy,

-  Wszyscy uczestnicy marszu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

-  Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez      służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy mogą maszerować jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów,

- Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
  • 9.30 – uroczyste rozpoczęcie imprezy
  • 12.10 – marsz Nordic Walking na 5 km.
  • 14.00 – wręczenie nagród dla zwycięzców biegu głównego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
 1. KLASYFIKACJA
  • open kobiet i mężczyzn.
  • kobiet w kategorii wiekowych: do 35 lat, 36 – 49 lat, 50 i więcej lat,
  • mężczyzn w kategorii wiekowych: do 35 lat, 36 – 49 lat, 50 i więcej lat.
 1. OPŁATA STARTOWA
  • W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w XX Ogólnopolskim Biegu „Grzmią pod Stoczkiem armaty” - Marsz Nordic Walking wynosi:

- I termin: do 12 lutego 2020 roku lub do wyczerpania limitu  miejsc – 30 złotych,

- II termin: od 13 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 roku lub do wyczerpania limitu miejsc – 40 złotych,

- III termin: 15 lutego 2020 rok – 50 złotych (w tym dniu   opłaty  będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów).

 1. NAGRODY
  • za miejsca I - III w kategorii open kobiet i mężczyzn – puchar + medal + nagroda rzeczowa.
 1. LIMITY CZASOWE

- Marsz Nordic Walking: 90 minut

 1. KOMUNIKAT KOŃCOWY
  • będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,
  • wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania również  z Internetu na stronie: stoczek-lukowski.pl (w dziale: „Aktualności”), www.biegwstoczku.pl, www.time2go.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,              w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno –reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora,
  • przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę           i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji                  o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie                   z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora,
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim,
  • każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
  • organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
  • koszty dojazdu pokrywają uczestnicy,
  • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy,
  • w sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

13.INFORMACJE DODATKOWE

     w trakcie trwania biegów Pl. T. Kościuszki będzie całkowicie wyłączony z ruchu drogowego kołowego. Droga wojewódzka (cześć ulicy Piłsudskiego i Sikorskiego) oraz droga powiatowa (ulica Nowoprojektowana i Ostoi) będą zamykane czasowo, na czas przebiegu zawodników, przez policjantów z Komisariatu Policji w Łukowie oraz w Stoczku Łukowskim. Zawodnicy biegu głównego poruszać się będą prawą stroną jezdni, stosując się do przepisów Prawo o ruchu drogowym. Poprzedzeniem biegaczy będzie pilotażowy pojazd policji wysyłający sygnały błyskowe. 

O R G A N I Z A T O R Z Y                                             

 

 

Komentarze (0)

Komentarz został dodany

Twój komentarz będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu przez administratora

Dodanie komentarza wiąże się z akceptacją regulaminu

reklama

Najnowszy numer 29/2020 w sprzedaży od 2020-07-15.

reklama
reklama
reklama
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.